Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?
Tak

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące inne niż ustawowe znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w Sklepie.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod https://www.danutawoznica.pl/kurs/regulamin
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.danutawoznica.pl/kurs
 4. Produkt Cyfrowy – materiały cyfrowe oferowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia on-line i kursy video.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
 6. Właściciel Sklepu: Danuta Woźnica, prowadząca działalności gospodarczą pod firmą Danuta Woźnica Mentor Szkolenia i Doradztwo ul. Dobra 14 /55 05-800 Pruszków zarejestrowaną przez Prezydenta miasta Pruszkowa pod numerem 16364 NIP 1131137817
 7. Zamówienie – czynność mająca na celu zawarcie Umowy Sprzedaży Produktów Cyfrowych i spełnianie świadczenia na rzecz Klienta, w sposób wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Sklep  dostępny pod adresem https://www.danutawoznica.pl/kurs prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klienta.
 3. Aby móc korzystać ze Sklepu, Klient zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje go. To oznacza, że zgadza się na jego postanowienia  i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 

§ 3

Warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu i Produktów Cyfrowych

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz Produktu Cyfrowego:
 • posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows,
 • zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT
 • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej

 

§ 4

Składanie Zamówienia i realizacja sprzedaży

 1. Aby zamówić Produkt Cyfrowy w Sklepie trzeba wejść na stronę internetową www.danutawoznica.pl, kliknąć w zakładkę Kurs, potem Wszystkie kursy,  a następnie dokonać wyboru Produktu Cyfrowego, wykonując kolejne polecenia zgodnie z inforacjami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów Cyfrowych akceptowany jest przez kliknięcie przycisku „Zamów kurs”.
 3. Aby zakończyć i złożyć Zamówienie Klient musi kliknąć przycisk Zakończ zamówienie, a następnie:
 1. jeśli otrzymał kod rabatowy uprawniający do zakupu Produktu cyfrowego w obniżonej cenie, w okienku Kod rabatowy musi wpisać kod i kliknąć przycisk Zastosuj
 2. podać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, NIP – w przypadku firm, adres email, ulica z nr domu i lokalu, kod pocztowy, miasto
 3. zaakceptować wszystkie zgody umieszczone w podsumowaniu Zamówienia, a w szczególności Regulamin sklepu i Politykę prywatności i plików cookies przez zaznaczenia okienka
 4. kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, które jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia
 1. Klient może zmienić podane przez siebie dane osobowe oraz wybrane przez siebie Produkty Cyfrowe do chwili kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Klient klikając w  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, oświadcza, że jest świadomy, iż zawarcie umowy oznacza obowiązek uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty za zamawiane Produkty Cyfrowe.
 3. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza wysłanie przez Klienta Zamówienia. To stanowi zgodę Klienta na zawarcie z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 4. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzyma od Właściciela Sklepu wiadomość e-mail podsumowująca wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania płatności za zamówione Produkty Cyfrowe.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej. Umowa Sprzedaży jest zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Po dokonaniu płatności za pierwsze Zamówienie na określone Produkty Cyfrowe, Klientowi zostanie założone indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu oraz hasła (zwane dalej „Kontem”). Bez dokonania Rejestracji nie ma możliwości dokonywania zakupów w Sklepie.
 7. Konto umożliwia Klientowi dokonywanie kolejnych zakupów, korzystanie z zakupionych Produktów Cyfrowych, zmianę swoich danych oraz zmianę hasła.
 8. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy swoje hasła do Konta, aby nie dostało się ono w ręce osób trzecich.
 1. Właściciel Sklepu ma prawo do usunięcia Konta w sytuacji naruszenia przez Klienta istotnych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zaś gdy:
 1. Klient na jakimkolwiek etapie podał celowo dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,
 2. Klient korzysta ze Sklepu internetowego naruszając przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapisy Regulaminu, zasady społeczne korzystania z Sieci i dobre obyczaje,
 3. Klient udostępniania Produkty Cyfrowe osobom trzecim bez wiedzy i zgody Właściciela Sklepu.

 

§ 5

Ceny produktów, metody płatności, dostawa

 1. Ceny Produktów Cyfrowych widoczne w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Płatność za zakupione Produkty Cyfrowe odbywa się przelewem bankowym na konto Właściciela Sklepu  na podstawie danych i w terminach wskazanych w podsumowaniu, o którym mowa w § 4 pkt. 7 niniejszego Regulaminu
 3. Po dokonaniu zapłaty do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT w wersji elektronicznej, którą Klient otrzyma drogą mailową na adres wskazany w Zamówieniu.
 4. Klient otrzymuje dostęp (jednoznaczny z dostawą Produktów Cyfrowych) do zamówionych Produktów Cyfrowych po zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu.

 

§ 6

Reklamacje dotyczące Produktów Cyfrowych i działania Sklepu Internetowego

 

 1. Właściciel Sklepu ma obowiązek dostarczyć Produkt Cyfrowy wolny od wad.
 2. Właściciel Sklepu stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Właściciela Sklepu, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient składa ww. oświadczenie (reklamację) do Właściciela Sklepu drogą elektroniczną na adres: zgoda@danutawoznica.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia i opisać powód składanej reklamacji.
 5. Właściciel Sklepu ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłania drogą elektroniczną na adres, z którego została przysłana reklamacja.   
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 7. Jeśli Klient zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego ma prawo do złożenia reklamacji w tej sprawie do Właściciela Sklepu wysyłając informacje na adres email zgoda@danutawoznica.pl.
 8. W informacji, o której mowa powyżej Klient winien wpisać: imię, nazwisko, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości w związku z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 9. Właściciel Sklepu rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jego wpłynięcia.

 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Właściciela Sklepu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. na formularzu odstąpienia od Umowy stanowiącym zał. nr. 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) – pismo można wysłać pocztą elektroniczną na adres zgoda@danutawoznica.pl lub pocztą tradycyjną w formie papierowej..
 3. Jeśli w toku zakupu Produktów Cyfrowych Klient wyraził zgodę na wykonanie Umowy Sprzedaży i dostarczenie Produktów Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Właścicielem Sklepu.
 4. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Właściciel Sklepu zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel Sklepu  został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wskazał na piśmie inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.danutawoznica.pl/kurs/polityka-prywatnosci.

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Właściciel Sklepu wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Klient ma możliwość:
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Właścicielem Sklepu,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 2. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Właścicielowi Sklepu stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy zgodnie przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest nie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2018 r.
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
Regulamin sklepu ważny do 29.10.2018