facebook youtube

Excel w controllingu personalnym (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 615 zł

PROGRAM KURSU

Kurs Excel w controllingu personalnym przeznaczony jest dla osób, które pracują w obszarze personalnym i używają Excel’a w swojej codziennej pracy, a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

UWAGA: do tego kursu konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

Excel w controllingu personalnym ma wspomóc pracowników działów HR np. w:

 • codziennych analizach absencji, fluktuacji, kosztów pracy
 • codziennych analizach prowadzonych rekrutacji czy szkoleń
 • analizach planu i realizacji budżetów kosztowych np. płac
 • analizach kosztów zatrudnienia, rekrutacji, nagród
 • analizach struktury i dynamiki zatrudnienia
 • analizach wskaźników operacyjnych i strategicznych
 • przygotowywaniu budżetów kosztów pracy i budowaniu z nich raportów i analiz
 • szybkim przygotowaniu analizy ABC, XYZ i budowaniu macierzy decyzyjnej

Kurs jest prowadzony przez trenera z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń oraz z doświadczeniem w analizach strategicznych i operacyjnych, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

Zagadnienia są tłumaczone prostym językiem, zrozumiałym dla pracowników obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, a lekcje są krótkie. 

Co zawiera kurs:

 • ponad 90 lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia oraz rozwiązuję konkretne zadania.
 • ponad 50 plików Excel’a do filmów z wieloma zadaniami do ćwiczenia.
 • Do każdego zadania jest przygotowany oddzielny film po to, aby nie były one długie, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał.


Program kursu:

 1. Jak przyspieszyć pracę w analizach personalnych stosując funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel:
 • matematyczne
 • logiczne
 • tekstowe
 • daty
 • wyszukiwania
 1. Analiza dużych baz danych z zastosowaniem tabeli przestawnej czyli zrób analizy w 5 minut:
 • zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • pola i elementy obliczeniowe
 • obliczenia niestandardowe w tabelach przestawnych
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • fragmentatora
 1. Jak uprościć sobie pracę:
 • Formatowanie warunkowe.
 • Sprawdzenie poprawności danych.
 1. Power Query – podstawowe zasady pracy:
 • Zaczytanie danych z wielu plików do jednego pliku - utworzenie jednej bazy danych.

WYNAGRODZENIA

 • Analiza kosztów wynagrodzeń
 • Jak za pomocą Power Query zaczytać dane z wielu list płac do jednej bazy danych o kosztach wynagrodzeń?
 • Globalne wskaźniki struktury i dynamiki kosztów wynagrodzeń wg miesięcy.
 • Jak naprawić błędy w bazie danych i uwzględnić te poprawki w raportach?
 • Obliczamy liczbę pracowników w grupach wiekowych i zarobkowych.
 • Analiza płac i zatrudnienia w poszczególnych działach i miesiącach.
 • Porównanie średnich kosztów płac kobiet i mężczyzn zatrudnionych a poszczególnych stanowiskach i w grupach stanowiskowych.
 • Analiza stabilności wynagrodzenia czyli udział płacy zmiennej w całkowitej.
 • Analiza kosztów wynagrodzeń per pracownik z podziałem na działy w oddzielnych arkuszach i jednym filtrem dla wszystkich działów.
 • Porównanie planów i realizacji kosztów wynagrodzeń
 • Połączenie danych budżetowych z realizacją wynagrodzeń z zastosowaniem Power Query.
 • Porównanie planu i realizacji kosztów płac w poszczególnych działach w poszczególnych miesiącach.
 • % realizacji planów wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach.
 • Koszty motywowania pozafinansowego
 • Obliczanie kosztów motywowania pozafinansowego z zastosowaniem funkcji Excela
 • Przygotowanie danych za pomocą Power Query do obliczenia rocznych kosztów motywowania pozafinansowego.
 • Przygotowanie zestawienia rocznych kosztów i wskaźników motywowania pozafinansowego w podziale na działy i rodzaje benefitów.
 • Nagrody jubileuszowe za cały rok
 • Naliczenie nagród jubileuszowych wg zapisów z regulaminu wynagradzania
 • Przygotowujemy harmonogram wypłaty nagród za poszczególne jubileusze, w poszczególnych miesiącach, poszczególnym pracownikom.

ZATRUDNIENIE

 • Koszty zatrudnienia BHP
 • Mierniki struktury zatrudnienia w jednym miesiącu.
 • Przygotowanie bazy danych o pracownikach i współpracownikach pozyskanych z różnych źródeł (plików też) - Power Query.
 • Krótkie wyjaśnienie dotyczące brakujących danych - jak uzupełnić braki w danych.
 • Obliczamy zatrudnienie pracowników zewnętrznych w zatrudnieniu ogółem.
 • Obliczamy wskaźniki struktury zatrudnienia wg działów i stanowisk.
 • Obliczamy tempo zmiany zatrudnienia w stosunku do okresu bazowego.
 • Obliczamy wskaźniki struktury zatrudnienia wg rodzajów stanowisk.
 • Wskaźniki różnorodności zatrudnienia (wg płci).
 • Wskaźniki różnorodności zatrudnienia w kadrze zarządzającej (wg płci).
 • Średnia długość zatrudnienia w miesiącach.
 • Analiza zatrudnienia pod względem etatów (pełnoetatowy/niepełnoetatowy).
 • Analiza stabilności zatrudnienia czyli wg grup stażowych.
 • Analiza wykształcenia w Rodzajach stanowisk.
 • Obliczamy staż pracy pracownika, ale tym razem u różnych pracodawców.

ABSENCJA

 • Szacowanie kosztów absencji bezpośredniej.
 • Wskaźniki struktury i dynamiki absencji
 • Wskaźnik godzin nadliczbowych
 • Wskaźnik Bradfrda
 • Obliczamy: Dostępny potencjał dni pracy, ilość nieobecności, ilość pracowników z absencją, ilość dni absencji, średnia nieobecności / os, % nieobecnych pracowników, wskaźnik absencji, średni czas trwania nieobecności
 • Jak sprawdzić, czy absencja jest na przełomie miesiąca?
 • Jak obliczyć ciągłość nieobecności pracownika i wyliczyć, ile trwa dni?
 • Nieobecność na przełomie miesiąca - jak policzyć, ile dni jest w każdym miesiącu?
 • Absencje na przełomie kilku / kilkunastu miesięcy
 • Omawiamy, jak podzielić lata na przestępne i nie, aby łatwo zaczytać je prze Power Query do postaci bazy danych.
 • Obliczamy, na przełomie ilu miesięcy była dana nieobecność.
 • Przygotowujemy znacznik, który pozwoli rozdzielić jedną nieobecność na wiele wierszy - tyle ile miesięcy.
 • Przygotowujemy daty poszczególnych okresów trwania nieobecności - tyle, ile miesięcy trwała nieobecność.
 • Zaczytujemy dane przez Power Query i robimy z nich bazę gotową do analizy nieobecności trwających na przełomie miesięcy.

FLUKTUACJA

 • Jak prowadzić bazę danych do obliczania mierników fluktuacji?
 • Mierniki fluktuacji: dodatnia, ujemna, wskaźnik wymiany, wskaźnik ruchu kadry.
 • Jak przypisać pracownika do danej KATEGORII ?
 • Jak z danych miesięcznych policzyć roczny wskaźnik zwolnień?
 • Jak przygotować dane do analizy kohrtowej?
 • Analiza kohortowa

SZKOLENIA

 • Koszty szkoleń wg oceny menadżerskiej.
 • Wskaźniki struktury i dynamiki kosztów szkoleń.
 • Wskaźnik wykorzystania miejsc szkoleniowych i godzin szkolenia.
 • Koszty szkoleń. Ilość przeszkolonych osób. Odsetek przeszkolonych pracowników.              
 • Wskaźnik kosztowy szkoleń. Udział szkoleń w kosztach ogółem. Wskaźnik inwestycji szkoleniowych.
 • Budżet szkoleń. % realizacji budżetu.
 • Wskaźnik terminowości realizacji szkoleń.
 • Ocena szkolenia - Kirtpatrick I poziom.
 • Status szkolenia - pomoc przy doborze wskaźników efektywności szkolenia.

REKRUTACJA

 • Jak przygotować bazę danych do analizowania rekrutacji?
 • Ile średnio dni przeznaczono na rekrutację, a ile ona trwała w rzeczywistości?
 • Jakie są łączne i średnie koszty rekrutacji na dany typ pracownika?
 • Wskaźnik struktury kosztów wg typów stanowisk
 • Ile rekrutowano osób? Ile zrekrutowano osób?
 • Kiedy rozpoczęto ostatnią rekrutację na dany typ pracownika?
 • Ile godzin poświęcono na rekrutację poszczególnych stanowiska?
 • Ile kosztowała rekrutacja?
 • Jak długo dane stanowisko pozostawało obsadzone średnio?
 • Ogólny czas rekrutacji
 • Wskaźnik struktury ilości rekrutowanych pracowników w poszczególnych latach i poszczególnych miesiącach.

INNE

 • Koszty ocen pracowników.
 • Wskaźniki strategiczne i operacyjne w obszarze personalnym.
 • Analiza ABC, XYZ oraz macierz decyzyjna dla kosztów pracy.
 • Power Query - zaczytanie danych z wielu plików do jednego pliku - utworzenie jednej bazy danych.