facebook youtube

Excel w sprzedaży i zakupie (dostęp na 365 dni od daty zakupu)

CENA: 615 zł

PROGRAM KURSU

Kurs Excel w sprzedaży i zakupie przeznaczony jest dla osób, które pracują w obszarze sprzedaży i zakupu i używają Excel’a w swojej codziennej pracy, a marzy im się, żeby wszystko robić szybko i bez błędów.

Uwaga: kurs dostępny będzie przez rok od daty zakupu kursu. Wymagania techniczne niezbędne do korzystanie z kursu: posiadanie komputera mającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Windows oraz zainstalowanie na komputerze, o którym mowa powyżej jednej z następujących przeglądarek: Edge 17 lub wyższy, Firefox 61 lub wyższy, Chrome 68 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy, Opera 52 lub wyższy, obsługującej pliki cookies, oraz JAVASCRIPT.

UWAGA: do tego kursu konieczne jest posiadanie Excela w wersji 2016 lub wyższej albo 2010 lub 2013 z dodatkiem Power Query, który można pobrać bezpłatnie ze strony Microsoft!!!

Excel w sprzedaży i zakupie ma wspomóc handlowców i kupców np. w:

 • codziennych analizach sprzedaży i zakupu
 • codziennych analizach marży, cen i promocji
 • analiza planu i realizacji sprzedaży
 • analizach kosztów kredytu kupieckiego
 • analizach struktury i efektywności
 • analizach cen zakupu
 • analiza struktury i produktywności zapasów
 • szybkim przygotowaniu analizy ABC, XYZ i budowaniu macierzy decyzyjnej

Kurs jest prowadzone przez trenera z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń oraz z doświadczeniem w analizach sprzedaży, więc wszystkie ćwiczenia są zaczerpnięte z życia.

Zagadnienia są tłumaczone prostym, zrozumiałym dla handlowców i kupców językiem, a lekcje są krótkie.

Co zawiera kurs:

 • 91 lekcji w formie filmów, na których omawiam i tłumaczę wybrane zagadnienia oraz rozwiązuję konkretne zadania.
 • ponad 50 plików Excela do filmów z wieloma zadaniami do ćwiczenia.
 • Do każdego zadania jest przygotowany oddzielny film po to, aby nie były one długie, aby można było przećwiczyć praktycznie zaprezentowany materiał.


Program kursu:

 1. Jak przyspieszyć pracę w analizie sprzedaży i zakupu stosując funkcje arkusza kalkulacyjnego Excel:
 • matematyczne
 • logiczne
 • tekstowe
 • daty
 • wyszukiwania
 • Obróbki baz danych – przygotowanie danych do analizy
 • Przeliczanie cen od ceny regularnej do cen promocyjnych
 • Porównywanie cenników i zmian cen
 • Obliczanie efektywności promocji
 • Planowanie sprzedaży na podstawie danych historycznych
 • Obliczanie dynamiki i struktury sprzedaży i zakupu
 • Szacowanie kosztów kredytu kupieckiego
 1. Analiza dużych baz danych z zastosowaniem tabeli przestawnej czyli zrób analizy w 5 minut:
 • zasady budowania i działania tabel przestawnych
 • pola i elementy obliczeniowe
 • obliczenia niestandardowe w tabelach przestawnych
 • grupowanie danych w tabeli przestawnej
 • fragmentatora
 • Analizy struktury i dynamiki sprzedaży i zakupu
 • Analiza struktury i  produktywności zapasu  
 • Analiza efektywności sprzedaży i promocji
 • Analiza cen i marż
 • Analiza sprzedaży i symulacje zakupu
 • Analiza ABC - XYZ oraz macierz decyzyjna
 • Analiza porównawcza planu i realizacji sprzedaży
 • Analiza kosztów kredytu kupieckiego
 1. Jak uprościć sobie pracę:
 • Graficzna prezentacja wskaźników i danych - Daschboard menadżerski i analityczny jako narzędzie do kontroli realizacji celów
 • Formatowanie warunkowe.
 • Sprawdzenie poprawności danych.
 1. Power Query – podstawowe zasady pracy:
 • Wprowadzenie do przekształcenia danych.
 • Zaczytanie danych z wielu plików do jednego pliku - utworzenie jednej bazy danych.

ANALIZA SPRZEDAŻY - OBRÓBKA BAZY DANYCH

 1. Jak zbudować bazę danych do analizy tabelą przestawną?
 2. Zasady wstawiania i działania tabel przestawnych.
 3. Globalna analiza struktury i dynamiki sprzedaży
 4. Analiza wg sprzedawców - sprzedaż i marża wg Klientów i sprzedawców – każdy sprzedawca na oddzielnym arkuszu
 5. Analiza zyskowności sprzedaży wg sprzedawców i regionów wraz z prezentacją graficzną.
 6. W każdym miesiącu pokażemy planowaną i zrealizowaną sprzedaż oraz oblicz % realizacji planu.
 7. Dla każdego PH pokażemy zaplanowaną i zrealizowaną wartość sprzedaży w każdym miesiącu. Obliczymy % realizacji planu.
 8. Dla każdego towaru pokażemy zysk wygenerowany przez każdego PH.
 9. W każdym tygodniu obliczymy zrealizowaną marżę % na każdym towarze. Dla każdego tygodnia wyznaczymy kolorem najwyższą i najniższą marżę.
 10. W każdym miesiącu na każdym towarze pokażemy wzrost lub spadek marży w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
 11. W poszczególnych latach pokażemy ilość sprzedaną do 10 najlepszych Klientów. Obliczymy zmianę sprzedaży w odniesieniu do roku poprzedniego ilościowo i procentowo. Obliczymy zmianę sprzedaży w odniesieniu do roku bazowego procentowo.
 12. Dla każdego towaru wyznaczymy najniższą cenę sprzedaży zaproponowaną przez poszczególnych PH. Na tym zestawieniu oznaczymy najniższą z najniższych cen sprzedaży.
 13. Pogrupujemy Klientów ze względu na wielkość obrotu. Rozpiętość przedziału to 50.000. Obliczymy ilość Klientów o obrocie w tej grupie. Obliczymy wielkość obrotu wygenerowanego w tej grupie oraz oblicz wskaźnik struktury wg grup.
 14. Dla poszczególnych klientów pokażemy sprzedaż netto, % struktury wg Klientów, koszt sprzedaży, marżę I, rabat wartościowy, marżę II. Obliczymy procentową marżę I i II. Dane posortujemy od najwyższej do najniższej wartości sprzedaży. Dodatkowo sprzedaż netto do każdego klienta pokażemy w podziale na dostawców, ale zwiniemy szczegóły.
 15. Raport sprzedażowy opublikujemy w postaci strony WEB.

STRUKTURA I PRODUKTYWNOSCI ZAPASU

 1. Przygotujemy bazy danych do analiz zapasów.
 2. Dla poszczególnych towarów w poszczególnych miesiącach pokażemy: stan ilościowy, wskaźnik struktury wg towarów, zmianę ilościową w odniesieniu do miesiąca poprzedniego, zmianę ilościową w % w odniesieniu do miesiąca poprzedniego. Dane dla poszczególnych dostawców pokażemy na oddzielnych arkuszach
 3. Dla każdego dostawcy i każdego towaru pokażemy: stan początkowy zapasu, stan końcowy oraz obliczymy % przyrostu zapasu. Zaprezentujemy dane na 08/2018 z możliwością szybkiej zmiany okresu.
 4. Pokażemy stan końcowy zapasów na koniec każdego kwartału w podziale na przedziały zalegania.  Za pomocą pasków danych pokoloruj stany z przedziału > 35.
 5. W wybranym roku pokażemy stan końcowy na koniec każdego miesiąca każdego towaru. Obliczymy, o ile sztuk wzrasta lub maleje zapas danego towaru w porównaniu do: miesiąca poprzedniego i 06/2018. Wzrosty oznaczymy na czerwono, a spadki na zielono.
 6. W każdym miesiącu obliczymy, ile indeksów było kompletnych pod względem zapasu normatywnego. Dane przedstawimy w postaci wskaźnika % dla danego miesiąca.

KOSZTY KREDYTU KUPIECKIEGO

 1. Obliczymy koszt kredytu dla Klienta. Obliczymy, jaki jest % kredytowania od obrotu Klienta. Pokażemy tylko Klientów, którzy mają >1% obrotu.

EFEKTYWNOŚĆ PROMOCJI

 1. Obliczymy ceny sprzedaży z uwzględnieniem rabatów Klienta, rabatów promocyjnych. Obliczymy obrót, zysk, marżę %.

ABC XYZ

 1. Wykonamy analiza ABC (istotności), XYZ (zmienności) oraz zbudujemy macierz wspomagającą podejmowanie decyzji z zastosowaniem funkcji i tabel przestawnych.

PLAN SPRZEDAŻY

 1. Na podstawie danych historycznych zaplanujemy sprzedaż uwzględniając wzrosty dla Klientów i regionów.
 2. Obliczymy planowany wzrost na obecnych Klientach, w regionach i na nowych Klientach.

SPEŁNIENIE PROGNOZY POPYTU

 1. Dla każdego dostawcy pokażemy prognozowany i zrealizowany popyt na jego towary. Obliczymy wskaźnik spełnienia prognozy w podziale na towary i dostawców.
 2. W każdym miesiącu pokażemy % spełnienia prognozy w podziale na dostawców. Oznaczymy wskaźniki ikonami: <90%,              90%-100%, >100%
 3. Pokażemy wskaźnik spełnienia prognozy dla poszczególnych towarów w poszczególnych kwartałach. Posortujemy dane od najwyższego do najniższego wskaźnika

NOWY CENNIK ZAKUPU

 1. Obliczanie nowych cen zakupu i porównanie cenników.
 2. Analiza zakupu - symulacja zmiany cen.

ANALIZY ZAKUPÓW, ZAMÓWIEŃ I DOSTAW

 1. Analizy struktury i dynamiki zakupów wg towarów i dostawców.
 2. Dla poszczególnych dostawców pokażemy zamówioną i zrealizowaną ilość. Policzymy % odchylenia.
 3. Dzielimy kolumnę na trzy kolumny, gdy mamy różne ilości znaków i obliczamy terminowość dostawy.
 4. Obliczamy odchylenia cen i ilości z dostawy, kompletność dostawy (IF) i z daty wyciągamy co się dam, żeby można było zrobić jak najwięcej analiz.
 5. Dla każdej Grupy i Rodzaju materiału obliczamy ilość zrealizowaną w każdym miesiącu i tygodniu wybranego roku. Obliczamy różnicę dostarczonych ilości do poprzedniego tygodnia i jakie mogą być z tym problemy. Dodajemy możliwość wyboru Zespołu i Kupca.
 6. Dla każdego Rodzaju i każdego Nr materiału pokażemy zamówioną i zrealizowana ilość. Obliczymy odchylenie wartościowo i procentowo. Dodamy możliwość szybkiego wyboru Roku, Tygodnia i Dostawcy.
 7. Dla każdego dostawcy pokażemy: Zamówiono, Zrealizowano, IF, %IF. Dane pokażemy w podziale na poszczególne lata w różnych układach. Dodamy możliwość wyboru Rodzaju i Grupy.
 8. W każdym roku i miesiącu obliczamy: wartość dostaw, Narastająco, % narastająco, % total, % roku, Dynamika ilościowa i % do poprzedniego miesiąca, Dynamika ilościowa i % do poprzedniego roku. Każdy zespół przeniesiemy na oddzielny arkusz.
 9. Sprawdzimy, w jakich cenach każdy materiał był zamawiany, a w jakich dostarczany. Czy była to jedna cen, czy wiele, a jeśli wiele to konkretnie jakie?
 10. W każdym tygodniu, w każdym dniu tygodnia 2023 roku pokażemy, ile dostaw było zrealizowanych, a ile było o czasie. Obliczymy % OTD.
 11. Pokażemy % OT w każdym tygodniu, dla każdego dostawcy. Dodamy wybór roku i kwartału (fragmentator). Za pomocą skal kolorów pokażemy, kto i kiedy ma najwyższą terminowość dostaw, a kto najniższą.
 12. Dla każdego dostawcy pokażemy % OTD. Pokażemy każdą długość spóźnienia oraz ile razy wystąpiła.

PREZENTACJA GRAFICZNA WSKAŹNIKÓW DASCHBOARD SPRZEDAŻ

 1. Daschboard menadżerski – wykresy i formatowanie warunkowe
 2. Daschboard analityczny – formatowanie warunkowe i wykresy przebiegu w czasie

NALEŻNOŚCI

 1. Obliczymy opóźnienia w płatnościach. Podzielmy opóźnienia na przedziały.
 2. Przygotujemy analizy terminowości płatności poszczególnych Klientów w podziale na przedstawicieli handlowych.

POROWNANIE CENNIKOW – POWER QUERY

 1. Zaczytamy cenniki uzyskane od różnych dostawców (pliki Excela i tekstowe) na jedną bazę danych.
 2. Porównamy ceny z naszym obecnym cennikiem zakupu.
 3. Obliczymy % zmiany ceny i wyznaczymy najniższą i najwyższą cenę dla każdego towaru – kto daje lepsze ceny.

ANALIZA WARUNKOWA.xlsx

 1. Menadżer scenariuszy
 2. Tabele danych 1
 3. Tabele danych 2
 4. Analiza danych Szukaj wyniku
 5. Analiza danych Śledź zależności / poprzedniki

POWER QUERY

 1. Jak skonsolidować plany sprzedażowe poszczególnych sprzedawców z wielu plików z jednym arkuszem tak, aby dane się aktualizowały po podmianie plików?
 2. Jak skonsolidować dane o sprzedaży towarów za wiele lat – wiele plików i dane w wielu arkuszach tak, aby dane się aktualizowały po podmianie plików?
 3. Jak skonsolidować dane z wielu plików na zupełnie różne tematy: plik zrealizowane zakupy oraz plik warunki współpracy z danym dostawcą?
 4. Łączymy dane z wielu plików - plany zakupowe poszczególnych kupców i realizacje zakupów oraz przekształcamy dane, żeby można je było analizować tabelą przestawną.

PREZENTACJA GRAFICZNA DANYCH ZAKUPY

 1. Prezentacja graficzna KPI oraz porównanie trzech sposobów wyszukiwania danych: WYSZUKAJ. PIONOWO, X.WYSZUKAI i INDEKS - PODAJ. POZYCJĘ
 2. Wykresy liniowe, kolumnowe: grupowane, skumulowane, 100% skumulowane, KOMBI.
 3. Prezentacja graficzna odchyleń za pomocą pasków danych. Automatyczne aktualizowanie numerów tygodni od dzisiejszej daty. Zasady działania funkcjami SUMA. WARUNKÓW.

ZAPASY DO PRODUKCJI

 1. Od forecastu sprzedaży, przez BOM dochodzimy do zapasów i potrzeb zakupowych. Wykorzystujemy trzy metody wyszukiwania wyników (WYSZUKAJ. PIONÓW, X.WYSZUKAJ i INDEKS - PODAJ. POZYCJĘ oraz ćwiczymy SUMA. WARUNKÓW